พันธมิตรและผู้สนับสนุน

ผู้จัดงานและผู้สนับสนุน

บริหารงานในต่างประเทศ

 • เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต

บริหารงานในประเทศ

 • บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด
The ExhibiZ Logo (2)

ผู้สนับสนุนหลัก

 • บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด
file
 • บริษัท เซร่าฟิม โซล่าร์ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด
file

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

 • กระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
 • สถาบันพลังงานอุตสาหกรรม – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
 • สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
 • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)
 • สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA)
 • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • สภาวิศวกร
 • สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย (สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) (CIT)
 • สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA)